مقاله ها و دانش فنی

استراتژی بازاریابی؛ قسمت دوم

استراتژی بازاریابی؛ قسمت دوم

1 1 1 1 1

در مقاله قبل گفتیم، استراتژی بازاریابی نشان دهنده یک نگاه کلی اولیه به عناصر بازاریابی گوناگون و چگونگی کاربرد آنها برای حصول اهداف بازاریابی می باشد و رایج ترین موضوع های استراتژی بازاریابی را معرفی کردیم که در این مقاله به ادامه آن می پردازیم.

ادامه مطلب

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

1 1 1 1 1

استراتژی بازاریابی یک بیانیه جهت دار گسترده است که چگونگی حصول اهداف بازاریابی را نشان می دهد. استراتژی بازاریابی، شیوه عملی کردن اهداف را فراهم می آورد. در حالی که اهداف بازاریابی، مشخص و قابل اندازه گیری و سنجش هستند، استراتژی های بازاریابی توصیفی اند.

ادامه مطلب

ثبت نام در دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ